Expertesa de la UB

Farmacèutic

TECNOLOGIA FARMACÈUTICA

 • Assaigs de velocitat d’alliberament dels fàrmacs a partir de formulacions líquides, sòlides i semisòlides.
 • Assaigs comparatius de velocitat de dissolució de fàrmacs entre formulacions.
 • Estudis de la permeabilitat transdèrmica in vitro de fàrmacs a través de pell humana i de mucosa de porc, tant per a tractaments cutanis com sistèmics.
 • Estudis de farmacocinètica.
 • Disseny, Realització Analítica, Numèrica i Estadística i Interpretació de Resultats:

–  Àrea preclínica: estudis d’estabilitat de medicaments, estudis de velocitat de dissolució, estudis d’unió a proteïnes.

–  Àrea clínica: estudis de biodisponibilitat i bioequivalència, estudis de farmacocinètica clínica i poblacional, estudis de monitorització farmacocinètica.

–  Àrea de postcomercializació: estudis d’informació de medicaments, estudis d’utilització de medicaments, estudis d’atenció farmacèutica en l’àmbit de la farmàcia comunitària, hospitalària i en atenció primària.

 • Recerca i desenvolupament de medicaments (d’ ús humà i d’ ús veterinari): Estudis de preformulació; Disseny i formulació; Tecnologia d’elaboració; Transposició a escala industrial; Control de qualitat i estabilitat del medicament.
 • Estudis comparatius de dissolució in vitro.
 • Estudis d’optimització de formulacions i tècniques de fabricació de medicaments (d’ús humà i d’us veterinari), productes sanitaris i relacionats.
 • Estudis de validacions de processos, instal·lacions, sistemes i tècniques.
 • Formulació i fabricació de fórmules específiques.
 • Estudi d’aplicació de nous processos per a la indústria farmacèutica i relacionada.
 • Muntatge de documentació de registres de medicaments d’ús humà (CTD) i de medicaments veterinaris (NTA).
 • Recerca i desenvolupament de formes farmacèutiques d’alliberació modificada: comprimits osmòtics, comprimits colònics, comprimits matricials, comprimits bioadhesius, gels bioadhesius, etc.
 • Recerca i desenvolupament de minigrànuls (pellets).
 • Recerca i desenvolupament de microencapsulació (microcàpsules i nanocàpsules).
 • Recobriment de partícules a baixa temperatura.
 • Desenvolupament de medicaments genèrics.
 • Recerca de nous excipients d’aplicació farmacèutica.
 • Estudi i posada a punt de metòdiques analítiques per HPLC per a primeres matèries i productes acabats.
 • Validació de metòdiques analítiques per HPLC.
 • Estudis de bioequivalència.
 • Caracterització i desenvolupament de sistemes micro i nanoestructurats.
 • Desenvolupament de medicaments en sistemes tensioactius nanoestructurats.
 • Estudis d’investigació i desenvolupament de formes farmacèutiques per a via tòpica i de SEDDS (self emulsifying drug delivery systems).
 • Transportadors de fàrmacs.
 • Vehiculació i transport de fàrmacs.
 • Desenvolupament de noves eines computacionals en disseny de fàrmacs i en sistemes d’interès terapèutic.

FARMACOLOGIA

 • Neurotoxicitat i efectes comportamentals dels derivats amfetamínics, especialment l’èxtasi (MDMA).
 • Estudis sobre l’alteració de la funcionalitat del transportador de dopamina o serotonina per MDMA utilitzant tècniques de Tomografia per Emissió de Positrons.
 • Models Experimentals de Síndrome Metabòlic: Rata alimentada amb fructosa i models de senescència en rosegadors. Bases moleculars i activitat farmacològica.
 • Farmacogenòmica en macròfags humans: canvis en la expressió gènica induïts per malalties (Hiperlipèmia Familiar Combinada) i teràpia farmacològica (estatines, fibrats).
 • Models experimentals de dislipidèmia, diabetis, etc.
 • Farmacologia experimental de Receptors Nuclears.
 • Farmacologia experimental de Fàrmacs Hipolipemiants.
 • Resistència a la insulina i inflamació. Hipertròfia cardíaca.
 • Dislipidèmia.

QUÍMICA TERAPÈUTICA

 • Disseny sintètic de noves vies de síntesi de fàrmacs genèrics.
 • Control estereoselectiu de reaccions amb centres quirals i síntesi de compostos enantiopurs.
 • Síntesi de productes naturals i bioactius derivats de la piperidina.
 • Síntesi de compostos nitrogenats bioactius.
 • Síntesi d’alcaloides indolo i benzo[a]quinolizidínics.
 • Síntesis biomimètiques.
 • Síntesi dirigida per plantilla i auto-assemblatge en síntesis orgànica.
 • Compostos mecànicament entrellaçats: catenans i rotaxans.
 • Funcionalització de micronanoeines per marcar i actuar en cèl·lules vives.
 • Síntesi asimètrica de fàrmacs i compostos quirals potencialment actius.
 • Síntesi de compostos d’interès per al tractament de la malaltia d’Alzheimer.
 • Síntesi i activitat biològica de compostos policíclics.
 • Síntesi de sistemes policíclics amb possible activitat antitumoral.
 • Síntesi de compostos heterocíclics oxigenats amb activitat antiinflamatòria.
 • Disseny i síntesi de selectors quirals útils en la separació cromatogràfica de mescles d’enantiòmers.
 • Preparació i estudi de derivats de polisacàrids i la seva aplicació com a selectors quirals.
 • Química de les betaïnes Heterocícliques.
 • Síntesi de peptidomimètics i pseudopèptids 3- aminolactàmics.
 • Síntesi de sistemes policíclics nitrogenats amb potencial activitat antitumoral.

SALUT I NUTRICIÓ

 • Anàlisi de polifenols en aliments i mostres biològiques.
 • Anàlisi de riscos sanitaris associats a la reutilització
 • d’aigües.
 • Antioxidants naturals.
 • Aplicacions biotecnològiques i biomèdiques, creixement i metabolisme.
 • Avaluació de riscos per a la salut pública; riscos toxicològics i letalitat.
 • Consum i taules de composició de polifenols.
 • Efecte de les dietes.
 • Estudis clínics i epidemiològics.
 • Estudis d’energètica i metabolismes diversos.
 • Estudis d’estrès i metabolisme lipídic.
 • Estudis d’inflamació i dolor.
 • Estudis d’obesitat.
 • Estudis de materials bioactius: bioinorgànica, models i química d’aquests materials.
 • Estudis de patologies metabòliques.
 • Estudis de receptors i reguladors metabòlics.
 • Estudis en teràpia anticancerosa, estudis de proliferació cel·lular.
 • Factors de qualitat de les begudes.
 • Fàrmacs antiobesitat. Oleoïl-estrona.
 • Ferro i processos neurodegeneratius.
 • Genètica i paleogenètica.
 • Mecanismes de control del pes corporal i malalties associades.
 • Metabolisme i endocrinologia del teixit adipós.
 • Molècules d’activació leucocítica: models in vitro i in vivo.
 • Regulació genètica de metabolisme.
 • Teràpies gèniques i enginyeria cel·lular.

ANÀLISI QUÍMICA

 • Anàlisi de contaminants, espectroscòpia molecular i cromatografia de líquids.
 • Bioanàlisis.
 • Cromatografia, electroforesi capil·lar i espectrometria de masses.
 • Electroanàlisis.
 • Modelatge de les rutes metabòliques i predicció dels resultats de la manipulació de la via per enginyeria genètica amb finalitat industrial o terapèutica.
 • Simulació computacional de reaccions químiques.
 • Desenvolupament de software en l’entorn Mathematica (R) per a l’anàlisi i modelatge de vies metabòliques.

VETERINÀRIA

 • Disseny de vacunes.
 • Recerca i desenvolupament de medicaments.
 • Tractament de purins.
 • Diagnòstic de les leishmaniosis humana i canina.
 • Resposta immune del gos en la infecció per Leishmania.
Comparteix aquest post:

A la Fundació Bosch i Gimpera oferim serveis experts a empreses i institucions.

Si tens interès en un servei relacionat amb aquesta àrea, posa’t en contacte amb nosaltres a través de fbg@fbg.ub.edu i t’assessorem.

Utilitzem cookies de tercers amb finalitats tècniques i analítiques. Si continua navegant vol dir que accepta la nostra política de cookies. Més informació,plugin cookies política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies